ชัดเจนแล้ว คนละครึ่งเฟส 5

1,165

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ว่ายังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่เบื้องต้นจะไม่มีการเปิดลงทะเบียน หรือเพิ่มวงเงินสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิไปแล้วในปัจจุบัน

~

~

อีกทั้งกระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาคนละครึ่งเฟส 5 โดยวงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการจะต้องนำส่งคืน สภาพัฒน์ (สศช.) เพราะเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อให้สภาพัฒน์นำงบกลับไปใช้ในโครงการอื่นๆ ต่อไป

สำหรับามคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

~

~

บัตรคนจน ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 มี.ค. 65 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.81 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 58,552.88 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.32 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,858.98 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.24 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 420.90 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นกลุ่มเดิม จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 51,992.4 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 7.85 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,280.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 53,273.0 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 27,079.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 26,193.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

~

~

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 22,041.9 ล้านบาท

ร้านธงฟ้า 9,082.7 ล้านบาท

ร้าน OTOP 2,335.4 ล้านบาท

ร้านค้าทั่วไป 18,779.5 ล้านบาท

ร้านบริการ 935.6 ล้านบาท

กิจการขนส่งสาธารณะ 97.9 ล้านบาท

โดยมีผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทpธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.7 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,559.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 808.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 750.8 ล้านบาท

~

~

และผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.28 หมื่นราย

โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครบ