เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 15 สิงหาคม – 29 กันยายน 2565 เปิดระบบให้ลงทะเบียนฯทั่วประเทศ

1,195

สำหรับใครที่รอสมัคร บัตรคนจนรอบใหม่ ล่าสุด เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้แจ้งความคืบหน้าระบุว่า #แนวทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

~

~

คาดว่าประมาณวันที่ 15 สิงหาคม – 29 กันยายน 2565 นี้ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนฯทั่วประเทศ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนในโครงการดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

~

~

มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณรนักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักกัน บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัด จากส่วนราชการข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

~

~

รายได้ของผู้ลงทะเบียนกรณีบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี กรณีครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทวงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประเภทการลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 แบบ โดยยึดข้อมูลตามกรมการปกครอง คือ 1.แบบครัวเรือน คือ พ่อแม่ ที่จดทะเบียนสมรสกัน และบุตรที่เกิดในการสมรส ที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือ กรณี พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะยึดตามข้อมูลแจ้งเกิด และระบบจะให้พ่อ หรือแม่ คนใดคนหนึ่งเลือกลงแบบครอบครัว

2.แบบรายตัว คือ คนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถึงแม้ว่าจะอยู่กินแบบสามีภรรยาหรือกรณีสมรสแบบมุสลิม แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายโดยกรมการปกครอง ก็จะถือว่าโสด เว้นแต่ผู้ที่มีรายชื่อเป็นพ่อหรือแม่ ของบุตรตามการแจ้งเกิด จะถือว่าสมรส ต้องไปลงแบบครัวเรือนการลงทะเบียน

#สามารถลงแบบออนไลน์ได้เอง สำหรับแบบรายตัว(คนโสด)ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มและเอกสารอีก เว้นแต่การลงออนไลน์แบบครอบครัว เมื่อลงแล้วต้องพิมพ์แบบฟอร์มออกมาให้ สมาชิกในครอบครัวที่ร่วมลงทะเบียนเซ็นต์รับรอง และมาแสดงตัวพร้อมยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนด้วยหลังจากลงทะเบียนแล้ว รอการตรวจสอบ ถ้าผ่านต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน ที่จุดลงทะเบียนที่ยื่นแบบไว้ กรณีลงออนไลน์ไปยื่นจุดไหนก็ได้

~

~

ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว

~

~

#กรณีไม่ผ่าน สามารถขอตรวจสอบสาเหตุที่ไม่ผ่านที่จุดลงทะเบียนที่ยื่นลงทะเบียนไว้ หรือหากลงทะเบียนแบบออนไลน์ขอตรวจสอบที่จุดลงทะเบียนใดก็ได้ จากนั้นไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ปรากฏว่าไม่ผ่านให้แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วมายื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบใหม่ ณ จุดลงทะเบียนที่ยื่นลงทะเบียนไว้ ถ้าลงแบบออนไลน์ ยื่นอุทธรณ์จุดลงทะเบียนใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องอุทธรณ์ภายในระยะเวลากำหนด ซึ่งระยะเวลาอุทธรณ์ จะให้ยื่นได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2565

#ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่าน ประมาณ ตุลาคม 2565 เมื่อทราบผลการประกาศสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันที #หมายเหตุ :กรณีแยกกันอยู่ระหว่างสามีภรรยา โดยยังไม่จดทะเบียนหย่า ถ้าไปลงแบบคนโสดระบบจะไม่ให้ลง ดังนั้นต้องไปจดทะเบียนหย่าให้เสร็จก่อนลงทะเบียน

~

~