สาวที่ซื้อคอนโดใกล้วัด

969

ต้องบอกหรือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ชาวโซเชียลกำลังให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 65 ที่วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ว่าที่ ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ,ตัวเเทนเจ้าคณะเขต, ตัวเเทนสำนักพุทธศาสนาฯ เข้าร่วมหารือกับนายประพันธ์ ฉากทองคำประธานกลุ่มเรารักษ์ บางสะแกเเละประธานชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเเกนอกหลายกลุ่ม พร้อมด้วยตัวเเทนผู้มีอำนาจจากทางคอนโด เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้อาศัยในคอนโดที่มีเรื่องการร้ อ ง เ รี ย นเรื่องเสีย งจากการทำกิจของทางวัด

~

~

โดยนายประพันธ์ ฉากทองคำประธานกลุ่มเรารักษ์ บางสะแกได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ ทางคอนโดมิเนียมรีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู เฟส1 ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

~

~

ด้วยวัดบางสะแกนอกมีประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ที่เคยป ฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม และ เพื่อสื บท อดประเ พณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ให้ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอยู่สืบไป ทางกลุ่มเรารักษ์บางสะแกโดยประธาน จึงขอความร่วมมือกับทางคอนโดมิเนียมดังกล่าวขอให้ทางนิติ บุคคลหรือผู้มีอำนาจ

โดยแจ้งกับผู้อยู่อาศัยทั้งผู้อยู่เดิม และผู้อยู่ใหม่ รวมถึงผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียม ให้ทราบถึงประเพ ณี วัฒนธรร ม ศาสนพิธี ของวัดบางสะแกนอก ที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม หากนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจไม่แจ้งกับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่รวมถึงผู้ที่จะซื้อหรือเช่า

คอนโดมิเนียมให้ทราบถึง ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธีของวัดบางสะแกนอกที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมหาก มีการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเกิดขึ้นอีก ทางนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากทางวัดบางสะแกนอกมีงานประจำปี โดยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขยายเสียง ทางกลุ่มเรารักษ์บาง สะแกจะมีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า

ในด้านงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ของวัดบางสะแกนอกโดยประธานกลุ่มเรารักบางสะแกจะ ติดต่อประสานงานกับทางนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจ ในเรื่องความดังของเสียงในการจัดงานประเพ ณี ดังกล่าว

~

~

ทางคอนโดมิเนียมต้องพิ จ ารณา และปฏิบัติหากมีผู้ร้องเรียนทางวัดบางสะแกนอกดังต่อไปนี้ การอยู่อาศัยย่อมเป็นสิทธิของบุคคลแต่ต้องยอมรับในสภาพแวดล้อมหรือต้องยอมรับกับประเพณี วัฒนธรร ม ศาสนพิธี ทางวัดบางสะแกนอกให้ได้

หากยอมรับสภาพแวดล้อมและประเพ ณี วัฒนธรร ม ศาสนพิธี ดังกล่าวตามข้อ ไม่ได้ ผู้ร้ องเ รียน จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยให้ทางคอนโดมิเนียมมีข้อตกลงกับผู้ร้ องเรี ยน ทางชุมชนบางสะแกตลาดพลูจะปฏิบัติตาม ขนมธรรมเนียม ประเพ ณี วัฒนธรร ม ที่เคยปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่องสืบไป

จากนั้นตัวเเทนชุมชนก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้อำนวยการเขตธนบุรีถึงการหาทางออกปัญหาในอนาคตในประเด็นการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆในวัด ซึ่งทางวัดก็ได้ข้อตกลงร่วมกันเเล้วโดยจะได้จัดกิจกรรมต่อเเต่บางครั้งอาจจะมีการลดเสียงเครื่องเสียงลงมา หลังจากนั้นทางตัวเเทนชุมชนก็ได้มีการพูดคุยปัญหาเรื่องที่มีการร้องเรียนไปยังสำนักพุทธฯทำให้วัดละเเวกนี้จัดกิจกรร มไม่ได้ โดยเรื่องที่ร้องไปก็สามารถเป็นการกลั่นเเกล้งวัดโดยเรื่องที่เป็นเท็จได้โยที่ไม่สามารถตรวจสอบการร้องเรียนได้

~

~

โดยทางตัวเเทนสำนักพุทธก็ได้ชี้เเจงอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใคร เเต่เป็นกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ทำกับทุกวัดเเละคนร้องเรียนมีตัวตนคนร้องจริง เเต่ทางสำนักพุทธไม่สามารถเปิดเผยชื่อคนร้องได้หากผู้ร้องไม่ยินยอม

โดยทางสำนักพุทธมีการตรวจสอบหลักฐ านก่อนดำเนินการโดยตัวเเทนเจ้าคณะเขตก็ได้ร่วมชี้เเจงประเด็นดังกล่าวด้วย จากนั้นทาง

~

~

ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรีได้กล่าวปิดการประชุมหาทางออกร่วมโดยระบุว่าวันนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงด้วยดีก็มีการจัดงานกิจของวัดเเละประเพ ณีได้ตามเดิมทางวัดก็อาจจะมีการเบาเสียงลงไม่เกิน 80 เดซิเบลเพื่อชาวชุมชน

ชาวคอนโดเเละทางวัดได้อยู่ร่วมกันสงบสุข ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่การประชุมร่วมจบลงชาวบ้านชุมชนละเเวกนั้นที่มารอผลการประชุมหลายร้อยคนได้ปรบมือยินดีพร้อมขอให้ชาวชุมชนให้อภัยหญิงในคลิปเนื่องจากคอนโดก็ถือเป็น1ในชุมชนที่ต่องอยู่ร่วมกัน โดยได้รับเเจ้งว่าหญิงสาวคนดังกล่าวในคลิ ปจะอั ดค ลิปขอขมาโทษอี กครั้ง